FESTA MADONNA TAL-ĠILJU 2023

Ktieb tal-program tal-Festa 2023

30 Sena Sezzjoni Żgħażagħ

Il-Patt taż-Żgħażagħ tal-Ġilju
Music Video

Skeda Festa 2023

Il-Ġimgħa 9 ta’ Ġunju 2023 – The Blue Gathering 2023

8.00pm – Attività soċjali f’Palazz il-Ġilju, f’atmosfera ta’ briju u divertiment niltaqgħu flimkien bil-familji tagħna u nagħtu bidu għall-Festa 2023. Dħul b’xejn.

Is-Sibt 10 ta’ Ġunju 2023 – Pasta Night

8:00pm – Pasta Night fil-pjazza tal-Imqabba. Divertiment mużikali live pprovdut minn band lokali. Finali taċ- Champions League live fuq big screen. Bookings mingħand il-membri tal-Kumitat Sezzjoni Soċjali: 7946 0156.

Il-Ħadd 11 ta’ Ġunju 2023 – Ħruġ tal-Vara tal-Madonna tal-Ġilju min-Niċċa

10:45am: Ħruġ tal-vara artistika u devota tal-Madonna tal-Ġilju min-niċċa tal-Knisja Parrokkjali.

12:00pm: Ħruq ta’ salut, kaxxa infernali u settijiet ta’ murtaletti.

12:30pm: Gathering f’Palazz il-Ġilju.

7:00pm: “Festa Tfal” bis-sehem tal-Banda Madonna tal-Ġilju li tikkonsisti f’attivita’ Marjana fi ġnien il-Madonna tal-Ġilju, segwita minn marċ bis-sehem tat-tfal li matulu jerfgħu il-vara ċkejkna tal-Madonna tal- Ġilju mat-toroq u l-pjazza tal-Imqabba. Wara jsegwi party għat-tfal kollha u jingħataw tifkira sorpriża b’rabta mal-festa 2023.

9:30pm: Ħruq ta’ murtali tal-beraq pront u tal-kulur.

It-Tnejn 12 ta’ Ġunju 2023 – Jum it-Tfal tas-Soċjetà

5.30pm – Preżentazzjoni tat-trabi u tfal (sa ħames snin) quddiem il-Vara tal-Madonna tal-Ġilju fil-Knisja Parrokjali.

6.30pm – Quddiesa għat-tfal tal-Parroċċa bis-sehem tas-Sezzjoni Żgħażagħ.

8.30pm – Marċ brijuż mill-Banda Spinola ta’ San Ġiljan.

It-Tlieta 13 ta’ Ġunju 2023 -Jum il-Banda Madonna tal-Ġilju

6:30pm: Quddiesa b’suffraġju għal dawk li tilfu ħajjithom bin-nar.

8:30pm: Bidu tal-Programm Vokali u Strumentali tant prestiġjuż imtella’ mill-Banda Madonna tal-Ġilju fuq il-Planċier Meravilja fil-pjazza tal-Imqabba.

10:30pm: Riċeviment fis-Sala tal-Kunċerti u l-Konferenzi f’Palazz il-Ġilju.

L-Erbgħa 14 ta’ Ġunju 2023 – Jum ta’ Tħejjija

8.00am – Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

12.00pm – Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

6:30pm – Quddiesa b’suffraġju għall-erwieħ tas-soċji, bandisti u benefatturi mejtin tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju u fratelli mejtin tal-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni fl-Imqabba.

8:30pm: Marċ brijuż mill-Banda Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara.

9:30pm: Ħruq ta’ murtali tal-beraq pront u tal-kulur.

Il-Ħamis 15 ta’ Ġunju 2023 – It-Tieni Jum ta’ Tħejjija

8.00am – Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

12.00pm – Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

6:30pm – Quddiesa Kantata bil-prietka. Wara jkun hemm Litanija, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

8:30pm – Marċ brijuż mill-Banda San Ġużepp tal-Ħamrun.

9:30pm – Ħruq ta’ murtali tal-beraq pront u murtali tal-kulur.

Il-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju 2023 – Jum ta’ Tħejjija

8:00am – Quddiesa Kantata.  Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

12.00pm – Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

6.30pm – Quddiesa Kantata bil-prietka. Wara jkun hemm Litanija, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika. Il-mużika tkun esegwita mill-Banda Madonna tal-Ġilju.

7.45pm – Mal-Barka Sagramentali, isir ħruq ta’ kaxxa nfernali, murtali u murtaletti.

8:30pm – Programm mużikali mill-Banda King’s Own tal-Belt Valletta.

9:00pm –  Jingħata bidu għall-marċ tant mistenni mill-Banda Madonna tal-Ġilju flimkien mal-Banda King’s Own.

9.15pm – Waqt il-marċ grandjuż tal-Ġimgħa, nassistu għall-ħruq ta’ murtali tradizzjonali ta’ beraq pront u beraq tal-kuluri, murtali tal-kulur u kaxxa infernali.

10.00pm – Immedjatament wara l-ħarqa tradizzjonali ta’ nar tal-ajru, il-marċ jissokta tul Triq Karmenu Ciantar għall-Pjazza ewlenija Mqabbija. Hawn jingħata bidu għall-marċ brijuż, ferm mistenni ġewwa raħalna permezz ta’ preżentazzjoni awdjoviżiva oriġinali.

11:45pm – Wara, ir-rotta tal-marċ brijuż titkompla u tintemm permezz tat-tlugħ tradizzjonali tal-Vara tal-Madonna tal-Ġilju fuq il-Pedestall tal-Vara l-Kbira f’atmosfera ta’ devozzjoni u preżentazzjonijiet oħra adattati flimkien ma’ ħruq ta’ tapit fi Triq il-Madonna tal-Ġilju li jagħlaq din it-tieni parti tal-okkażjoni.

12:00am – Wara jsegwi spettaklu piromużikali flimkien ma’ atmosfera ta’ mużika ma’ DJ lokali u akkumpanjament mużikali. L-aħħar parti tal-marċ tiħodna lura fil-Pjazza ewlenija fejn ser jiġi esebit spettaklu piromużikali organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ.

Is-Sibt 17 ta’ Ġunju 2023 – Lejlet il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju

8.00am – Quddiesa Kantata. Ħruq ta’ murtali, kaxxa infernali u murtaletti.

8.30am – Servizz tal-Qrar fil-Knisja Parrokkjali pprovdut minn konfessuri barranin sal-10.30am.

12.00pm – Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

4.30pm – Servizz tal-Qrar minn konfessuri barranin fil-Knisja Parrokkjali sas-6.30pm. Inħeġġukom biex tersqu għall-Qrar u t-Tqarbin fil-Festa.

6:00pm – Għasar Solenni bil-vuċijiet, immexxija mill-Kappillan Dun John P. Curmi.

6:30pm – Quddiesa Kantata bil-prietka.

7:30pm – Mad-daqq tal-Ave Maria jsir ħruq ta’ musketterija, salut, murtali bil-logħob u murtaletti.

8:00pm – Il-Banda La Vittoria tal-Mellieħa tibda marċ minn tarf Triq Karmenu Ciantar għall-Pjazza fejn wara tesegwixxi programm varjat fuq il-Planċier Meravilja.

9:30pm – Spettaklu piromużikali bit-titlu Symphony of Stars li jinkludi diversi blalen, sfejjer, disinji, murtali bil-logħob, murtali tal-beraq pront, beraq tal-kulur flimkien ma’ diversi settijiet ta’ murtali tal-kulur.

10:00pm – Il-Banda La Vittoria tal-Mellieħa tkompli b’marċ mill-pjazza għal Triq Karmenu Ciantar fejn ittemm is-servizz tagħha bl-Innu lill-Madonna tal-Ġilju.

11:00pm – Ma’ tmiem l-ispettaklu tan-nar tal-ajru, nassistu għal spettaklu ieħor ta’ nar tal-art mekkanizzat oriġinali quddiem Ġnien il-Madonna tal-Ġilju fil-bypass tal-Imqabba.

Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2023 – Jum il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju

9:00am: Monsinjur Cefai ser ikun qed imexxi l-Quddiesa Pontifikali Solenni tal-paniġierku bis-sehem tal-orkestra u vuċijiet.

12:00pm: Ħruq ta’ salut, kaxxa infernali u settijiet ta’ murtaletti.

1:00pm: Il-Banda Madonna tal-Ġilju tagħti bidu għall-marċ tradizzjonali ta’ nofsinhar.

6:00pm: Marċ mill-Banda Sant Andrija ta’ Ħal Luqa u mill-Banda San Ġorġ ta’ Bormla.

7:00pm: Bidu tal-Purċissjoni Solenni bil-vara artistika u devota tal-Madonna tal-Ġilju mat-toroq u l-pjazza tal-Imqabba. Din tkun akkumpanjata minn ħruq ta’ salut u kaxxa infernali, segwiti minn wirja ta’ murtali bil-logħob.

8:30pm: Waqt id-daqq tal-Innu l-Kbir lil Ommna u Patruna tagħna, il-Madonna tal-Ġilju, nassistu għall- ħruq ta’ murtali tal-beraq pront, beraq tal-kulur, settijiet ta’ murtali tal-kulur u kaxxa infernali.

10:00pm: Mad-dħul tal-Purċissjoni Solenni titkanta l-Antifona u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika, filwaqt li d- dilettanti tan-nar fi ħdan l-Għaqda Nar Madonna tal-Ġilju flimkien mas-Soċji u l-Partitarji, jinġabru fil-Knisja Parrokkjali għal ringrazzjament lil Alla u lill-Madonna.

10:30pm: Il-Banda Madonna tal-Ġilju tagħlaq il-festa bil-marċ tal-aħħar.

It-Tnejn 19 ta’ Ġunju 2023 – Ix-Xalata tal-Festa tal-Madonna tal-Ġilju

1.00pm      Tingħata bidu għax-xalata tradizzjonali tal-għada tal-festa. Din titlaq minn quddiem il-Każin. Bħal kull sena, l-ewwel immorru l-Armier u wara nirħulha għal Baħar iċ-Ċagħaq.

7:00pm      Niltaqgħu qabel id-daħla tal-mina ħalli, bħalma hi t-tradizzjoni, ngħaddu mill-irħula tal-qrib sa ma naslu r-raħal tagħna u b’mod trijonfali nidħlu fil-pjazza ewlenija ta’ quddiem il-Każin.