Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju hija entità ewlenija ġewwa r-raħal tal-Imqabba li trawwem u tħares komunità magħquda bl-għan prinċipali tal-organizzazzjoni u ċ-ċelebrazzjoni annwali tal-festa tal-Madonna tal-Ġilju, qalb nisġa ta’ attivitajiet soċjali u spiritwali li jippreċeduha, li lkoll jiġu eżegwiti b’tant reqqa, imħabba u ħila diversa mill-membri, soċji u partitarji li jikkomponuha.

Il-Kumitat Amministrattiv, kompost minn membri b’karigi nominati, huwa responsabbli mill-amministrazzjoni tal-operat ġenerali tas-Soċjetà, it-treġija tas-Sede tagħha Palazz il-Ġilju u t-tagħlim tal-Banda Madonna tal-Ġilju.

Flimkien mal-Għaqda Nar, l-Għaqda Armar, is-Sezzjoni Żgħażagħ, is-Sezzjoni Soċjali, il-Kummissjoni Banda, il-Kummissjoni Sports, Lily Juniors, Lily Youths u Team Media li joperaw fi ħdanha, fuq kollox il-Kumitat Amministrattiv jieħu ħsieb ukoll l-organizzazzjoni tal-festa annwali tal-Madonna tal-Ġilju f’Ġunju kif ukoll tal-festa annwali tal-Immakulata Kunċizzjoni f’Diċembru, bi sħubija u parteċipazzjoni assoluta tal-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-Imqabba. Palazz il-Ġilju, flimkien mal-Maħżen tal-Armar u l-Post tan-Nar, magħruf aħjar bħala The Lily Fireworks Factory, huma lkoll il-propjetà tal-istess Soċjetà.

AVVENIMENTI U ANNIVERSARJI NOTEVOLI

L-Oriġini

Oriġinarjament intitolata Circolo Pio X, is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba twaqqfet fis-sena 1911 mis-Sur Paolo Caruana, il-fundatur u l-ewwel president li mexxiha fl-ewwel snin kruċjali tagħha. Minkejja dan, l-istorja tal-festa tal-Madonna tal-Ġilju ġewwa l-Imqabba tmur lura sew fiż-żmien, hekk kif is-Soċjetà hija dixxendenti mill-Konfraternità tal-Immakulata Kunċizzjoni, imwaqqfa Kanonikament ġewwa l-istess raħal nhar id-29 ta’ Jannar 1772 mis-Saċerdot Bormliż Dun Giacomo Tortella.

Fil-festa tas-sena 1876, propju fil-21 ta’ Mejju, waslet ġewwa l-Imqabba il-vara artistika u devota tal-Madonna tal-Ġilju, xogħol l-istatwarju mill-Isla rinomat u rispettat, is-Sur Giovanni Darmanin. Il-qasam tal-logħob tan-nar minn dejjem kien sinonimu mal-festa tal-Madonna tal-Ġilju, u propju l-ewwel riferenza dokumentata għall-piroteknika ġewwa l-Imqabba nsibuha fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju tal-istess sena tal-miġja tal-vara.

1911 – 1945

Fiż-żmien bikri tat-twaqqif tas-Soċjetà, inbdiet ħidma intensiva f’dak li għandu x’jaqsam mal-armar estern, hekk kif fil-bidu tas-snin għoxrin tas-seklu l-ieħor ġie inawgurat il-pedestall magħruf tal-Vara l-Kbira, sett trofej, sett ta’ tnax-il anġlu għal mal-periferija tal-Knisja Parrokkjali, l-istatwa ta’ Malta u dik ta’ Papa Piju X fost oħrajn. Fl-istess żmien, taħt it-tmexxija tas-Sur Raymond Ellul, il-Każin mexa għall-indirizz ta’ ‘15, Pjazza tal-Knisja, l-Imqabba’, illum ippożizzjonat fl-aktar parti prominenti tal-Pjazza ewlenija Mqabbija.

Mingħajr ebda dubju, l-Imqabba ma skappatx il-ħerba li ġabet magħha it-Tieni Gwerra Dinjija, fejn saħansitra fl-attakk tad-9 t’April 1942, il-koppla tal-Knisja Parrokkjali u l-Kappellun tal-Immakulata Kunċizzjoni sfaw totalment meqruda. Il-vara tal-Madonna tal-Ġilju ntradmet kompletament taħt it-tifrik, iżda b’xorti tajba, sofriet biss ħsarat żgħar. Ma’ tmiem il-gwerra l-attivita’ soċjali fl-Imqabba reġgħet qabdet tiffjorixxi, u s-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju reġgħet qamet fuq saqajha u mexxiet bl-eżempju. L-ewwel żvilupp kien il-bidu tat-tagħlim mużikali fi ħdan Każin tal-Banda Mqabbi, li malajr irriżulta fit-twaqqif tal-Banda Lily bħala l-ewwel Banda Mqabbija taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Joseph Darmanin. L-ewwel eżebizzjoni mużikali tagħha propju saret nhar id-9 ta’ Diċembru 1945, fl-okkażjoni tal-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni.

1945 – 2000

Proġett ieħor notevoli li nibet wara t-twaqqif ta’ dil-ewwel Banda fl-Imqabba, illum magħrufa il-Banda Madonna tal-Ġilju, kien it-tlestija tal-faċċata tal-Każin fis-sena 1948, li sal-lum il-ġurnata tibqa’ ssaħħar lil kull viżitatur tar-raħal bil-ġmiel intrikat tagħha. Fl-2008, din ġiet irrestawrata għall-ġmiel barokk oriġinali tagħha minn idejn Imqabbin.

Fis-snin sittin, twaqqfet kumpanija teatrali fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju bl-isem The Golden Lilies li bis-serati kostanti u oriġinali tagħha tibqa’ mfakkra sal-lum il-ġurnata bħala omm l-arti teatrali fl-Imqabba.

Fis-snin tmenin, il-Banda, taħt it-tmexxija tas-Surmast Imqabbi Mro. Joseph Tonna, rat numru kbir ta’ bandisti żgħażagħ jingħaqdu magħha. Fl-1986 saru festi speċjali fl-okkażjoni tal-75 anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjetà, fejn ġie inawgurat il-frontispizju artistiku tal-faċċata tal-Każin ma’ bandiera ġdida u estensjoni tas-Sede tas-Soċjetà. Sa tmiem dan id-deċennju, is-Soċjetà ġiet onorata għal diversi drabi bl-ewwel premju fil-kompetizzjoni tat-tiżjin tal-faċċati tal-każini fil-Milied.

Is-snin disgħin raw il-bidu ta’ riforma sħiħa fl-istrutturi kollha li minnhom hija magħmula s-Soċjetà. Fl-1993 twaqfet l-ewwel Sezzjoni Żgħażagħ fl-Imqabba, għaqda mexxejja li għada tiġġeded sal-preżent u nifs ġdid għall-komunità Mqabbija, li għal snin twal tellgħet diversi attivitajiet teatrali, tribut għall-The Golden Lilies, filwaqt li kienet pijuniera permezz tal-ewwel marċi organizzati u wirjiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li qatt ospità r-raħal tal-Imqabba. Fil-qasam tal-armar inbdiet ħidma intensiva fuq diversi proġetti għall-pjazza u t-toroq Imqabbin, filwaqt li l-qasam tal-manifattura tan-nar laħaq il-quċċata tiegħu kemm bħala kwantita’ u kif ukoll kwalita’, b’mod speċjali permezz ta’ innovazzjonijiet bħall-ispettakli pirotekniċi ta’ lejlet il-festa.

2000 –

Is-snin elfejn kienu u għadhom żmien ta’ modernizzar qalb deċiżjonijiet kruċjali għas-Soċjetà. Bl-inawgurazzjoni tal-ewwel u l-uniku stazzjon tar-radju komunitarju TalGilju FM 95.4 fl-2007, l-Imqabba osservat proġett ferm ambizzjuż bi trasmissjonijiet biannwali fil-festi tal-Madonna tal-Ġilju u tal-Immakulata Kunċizzjoni. Fl-2008 l-Għaqda Nar Madonna tal-Ġilju ġiet premjata rebbieħa assoluta tal-Festival Nazzjonali tal-logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat u fl-istess sena twaqqaf l-ewwel Junior Club fi ħdan Każin tal-Banda ġewwa l-Imqabba. Ftit żmien wara r-restawr tal-faċċata ta’ Palazz il-Ġilju, ġie mniedi l-proġett kolossali tal-bini mill-ġdid tas-Sede tas-Soċjetà. Riċentement ġie stabbilit kuntatt ma’ diversi postijiet barra minn xtutna fejn tiġi ċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Ġilju; ewlieni fost dawn huwa l-villaġġ Taljan ta’ Anticoli Corrado fil-provinċja ta’ Ruma.

B’mod notevoli, is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju ċċelebrat l-ewwel ċentinarju tagħha fl-2011, u naturalment saru bosta attivitajiet fuq skala nazzjonali sabiex jimmarkaw dal-anniversarju ta’ prestiġju, ewliena fosthom kienu seminar nazzjonali dwar il-kultura u l-identità tal-festi Maltin u Akkademja Mużiko-Letterarja kommemorattiva fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba. Fl-istess sena, propju f’lejlet il-festa, l-Għaqda Nar Madonna tal-Ġilju naqxet isimha fil-Guinness Book of World Records permezz tal-ħruq tal-akbar raddiena fid-dinja; unur ħajr il-ħila Mqabbija u Maltija li għadu sal-lum il-ġurnata mhux sfidat u, wisq anqas, issuperat.

Fl-okkażjoni taċ-ċelebrazzjonijiet speċjali li jfakkru l-75 sena mit-twaqqif tal-Banda Madonna tal-Ġilju bħala l-ewwel Banda fl-Imqabba, ġiet irrestawrata statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni li tħaddan is-Soċjetà, xogħol fl-injam tas-Seklu Sbatax. L-inawgurazzjoni saret propju nhar is-Sibt 7 ta’ Diċembru 2019, lejlet is-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni, waqt kunċert vokali u strumentali mill-Banda Madonna tal-Ġilju fil-Gran Salon tal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta.

L-ISTAT ATTWALI

B’mod partikolari mis-sena 2012 ‘il quddiem, bdiet ħidma intensiva akkademika frott il-kisba ta’ skemi ta’ fondi li qanqlu diversi proġetti kulturali fi ħdan is-Soċjetà. L-involviment taż-żgħażagħ żvela lilu nniffsu bħala sosten essenzjali permezz ta’ wirjiet artistiċi u teatrali staġonali innovattivi, marċi organizzati dejjem aktar sensazzjonali u spettakolari, u t-trasformazzjoni tas-Sede f’Kulleġġ Lokali b’sensiela kontinwa ta’ programmi ta’ edukazzjoni vokazzjonali f’forom ta’ mużika, kummerċ, snajja, teknoloġija u servizz.

Fl-isfond tal-attività soċjali, issokta u għadu għaddej ġmielu l-proġett strateġiku tar-rikostruzzjoni tal-każin bit-tlestija tal-intrata, il-bottegin u xi swali attrezzati qalb l-erba’ sulari tiegħu, filwaqt li ġew inawgurati wkoll recording studios professjonali u lift li b’mod speċjali kien intenzjonat li jagħti aċċess komplut lil persuni b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa.

TalĠilju NAR

NAR

TalĠilju ARMAR

ARMAR

TalĠilju MEDIA

MEDIA

TalĠilju ZGĦAŻAGĦ

ŻGĦAŻAGĦ

TalĠilju ZGĦAŻAGĦ

LILY YOUTHS

TalĠilju ZGĦAŻAGĦ

LILY JUNIORS

TalĠilju SOCIAL

SOCIAL

TalĠilju SPORTS

SPORTS

TalĠilju FRATELLANZA

FRATELLANZA

TalĠilju BAR

BAR

TalĠilju FESTA

FESTA

TalĠilju MILESTONES

MILESTONES

TalĠilju PUBLICATIONS

PUBLICATIONS